Tatranský šachový festival 2022

Podmienky organizovania podujatia

1.Tatranský šachový festival (ďalej len Tatrafest) je podujatie bezprostredne nadväzujúce na šachové turnaje konané od roku 1952 každoročne vo Vysokých Tatrách pod názvami Tatranský pohár a/alebo OPEN Tatry.
2. Tatrafest organizuje nezisková organizácie Nadácia 42, IČO: 36149462 so sídlom Švabinského 22, 851 02 Bratislava (ďalej len Organizátor), a to prostredníctvom nadačného fondu s názvom: Tatranský šachový festival – nadačný fond Nadácie 42.
3. Organizovanie Tatrafestu nie je podnikateľskou činnosťou Organizátora, ale naplnením jedného z účelov na ktorý bol zriadený: „rozvoj telovýchovy, vrátane netradičných športov a šachu“.
4. Tatrafest bude v roku 2022 pozostávať z Jarnej časti a Jesennej časti.
5. Jarná časť Tatrafestu sa uskutoční v Hoteli*** SOREA Hutník I., Tatranské Matliare v dňoch 28.05.2022 – 04.06.2022 a bude pozostávať z nasledovných turnajov: 

  •  OPEN Tatry – osemdňový 9. kolový turnaj v klasickom šachu bez vekového obmedzenia účasti v rámci ktorého sa konajú Majstrovstvá SR seniorov v kategórii 50+ (ročník 1972 a starší); 
  • Majstrovstvá SR seniorov v kategórii 65+ – osemdňový 9. kolový turnaj v klasickom šachu pre hráčov roč. 1957 a starších; 
  • SeniorBlesk – jednodňový 9. kolový turnaj v bleskovom šachu pre hráčov roč. 1972 a starších; 
  • SeniorRébus – jednodňový turnaj v riešení 12 dvojťažiek. 

6. Jesenná časť Tatrafestu sa uskutoční v Grand Hotel Permon****, Podbanské v dňoch 10.09.2022 – 18.09.2022 a bude pozostávať z nasledovných turnajov: 

  • Tatranský pohár – 9. kolový turnaj v klasickom šachu bez obmedzenia účasti 
  • Majstrovstvá SR v rapid šachu – dvojdňový 9. kolový turnaj v rapid šachu bez obmedzenia účasti 
  • TatraBlesk – jednodňový 11. kolový turnaj v bleskovom šachu bez obmedzenia účasti 
  • TatraRébus – jednodňový turnaj v riešení 12 dvojťažiek. 

7. Podrobnosti o turnajoch sú zverejnené v propozíciách turnajov, ktoré budú zverejnené na webových stránkach www.chess.sk a www.tatrafest.sk.

8. Prihlasovanie na turnaje bude prebiehať elektronicky na stránke www.tatrafest.sk. Organizátor sprostredkuje pre účastníkov podujatia a ich sprievodné osoby ubytovanie v hoteloch, v ktorých sa turnaje konajú, pričom na zabezpečenie ubytovania pre účastníkov nie je právny nárok. Účastníci sú oprávnení ubytovať sa individuálne. V prípade, ak hráč požiada Organizátora o uplatnenie štátnej účelovej dotácie na dovolenku, je povinný poskytnúť Organizátorovi všetky údaje potrebné pre získanie tejto dotácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak hráč požiada o vydanie daňového dokladu, je povinný poskytnúť Organizátorovi všetky údaje vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9. Organizátor má právo zrušiť ľubovoľný turnaj a/alebo účasť prihláseného účastníka turnaja, a to najmä, nie však výhradne, v prípade vydania takých všeobecne záväzných protiepidemiologických opatrení súvisiacich s COVID-19, ktoré neumožnia turnaj riadne uskutočniť. Organizátor má zároveň právo v zmysle všeobecne záväzných všeobecne záväzných protiepidemiologických opatrení súvisiacich s COVID-19 určiť obmedzenia týkajúce sa ochrany účastníkov turnaja v záujme maximalizácie ochrana zdravia ostatných účastníkov turnaja. V prípade, ak bude turnaj alebo účasť účastníka na turnaji zrušená, Organizátor je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi uhradené štartovné a/alebo poplatok za ubytovanie na účet, z ktorého účastník príslušnú platbu zasielal alebo na iný účet, ktorý mu účastník písomne oznámi.

10. Organizátor Tatrafestu pracuje len s verejne prístupnými osobné údaje o hráčoch zverejnenými na stránke svetovej šachovej organizácie FIDE www.fide.com alebo stránke Slovenského šachového zväzu www.chess.sk: meno a priezvisko, rok narodenia, príslušnosť k federácii, FIDE ID a s údajmi, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vystavenie daňového dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Organizátor spracúva osobné údaje len za účelom organizácie príslušného turnaja a/alebo vystavenia daňového dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Losovanie turnaja bude prebiehať na platforme SwissManager a výsledky turnaja budú zverejnené na webovej stránke chess-results.com.

11. Na turnajoch Tatrafestu bude prebiehať monitorovanie v zmysle §5 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov. Z turnaja bude robená fotodokumentácia, ktorú je Organizátor oprávnený zverejniť na svojich webových stránkach a ním vydávaných dokumentoch o turnaji. Každý účastník turnaja ma právo požiadať o anonymizáciu svojej osoby na fotodokumentácii, takáto žiadosť sa posiela písomne na adresu: info@tatrafest.sk.

12. Účastníci turnaja sú povinní oznámiť Organizátorovi pri prezentácii do turnaja výnimku na používanie niektorej so zakázaných látok v zmysle predpisu Slovenského šachového zväzu: Smernica pre kontrolu a postih porušení Antidopingových pravidiel SŠZ /2018.

13. Účastníci zodpovedanú za všetky škody, ktoré spôsobia Organizátorovi alebo tretím stranám. Berú na vedomie, že v hracích miestnostiach nie sú šatne alebo iné špeciálne určené priestory na odkladanie oblečenia, a preto Organizátor nezodpovedá za prípadné straty na ich majetku.

V Bratislave dňa 30.11.2021

Mgr. Vladimír Hrtko, PhD.
Nadácia 42, správca nadácie