Predstavujeme Vám 

Sieň slávy Tatranského
šachového festivalu

Sieň slávy Tatranského šachového festivalu vznikla v roku 2021 za účelom vyzdvihnutia osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj podujatí tvoriacich šachový festival vo Vysokých Tatrách. Jej členovia sú laureátmi Medaily sv. Terézie – patrónky šachu.

sieň slávy

Tatrafest

Prvými členmi Siene slávy sa v roku 2021 stali pani Helena Majchráková (in memoriam) a Ing. Gustav Šturc, CSc..
Pani Helena Majchráková stála pri zrode Tatranského pohára v roku 1952 a bola jeho dlhoročnou riaditeľkou až do roku 1992, t.j. do jeho jubilejného 40. ročníka.
Po nej prevzal organizáciu turnaja ŠK Slovan Bratislava na čele s Ing. Gustavom Šturcom, CSc., ktorý transformoval turnaj na open turnaj a bol jeho riaditeľom do roku 2014. V roku 2005 vytvoril vo Vysokých Tatrách aj ďalšie šachové podujatie – Majstrovstvá Slovenska seniorov, ktoré organizoval do roku 2021. Bol nielen dlhoročným predsedom ŠK Slovan Bratislava, ale v rokoch 1998-2002 aj prezidentom Slovenského šachového zväzu.

Štatút Siene slávy Tatranského šachového festivalu

  1. Zriaďovateľom Siene slávy Tatranského šachového festivalu (ďalej len Sieň slávy) je Nadácia 42.
  2. Sieň slávy nemá právnu subjektivitu.
  3. Členmi Siene slávy sú šachové osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj šachu v podtatranskom regióne – hráči, organizátori a podporovatelia šachu.
  4. Členstvo v Sieni slávy je čestným členstvom.
  5. V jednom kalendárnom roku môže byť za člena Siene slávy menovaná len jedna žijúca šachová osobnosť. Členovia Siene slávy sa stávajú laureátmi Medaily sv. Terézie – patrónky šachu.
  6. Členstvo v Sieni slávy vzniká slávnostným menovaním štatutárnym orgánom zriaďovateľa, pri ktorom je laureátovi odovzdaná príslušná Medaily sv. Terézie.
  7. Prvými členmi Siene slávy sú p. Helena Majchráková (in memoriam) a Ing. Gustav Šturc, CSc., dlhoroční organizátori a riaditelia Tatranského pohára. Nomináciu ďalších laureátov Siene slávy udeľuje trojčlenná komisia, ktorej členom je riaditeľ Tatranského pohára, hlavný rozhodca Tatranského pohára a posledný menovaný žijúci člen Siene slávy.
  8. Tento štatút Siene slávy nadobúda účinnosť 09.10.2021 a bude zverejnený na webovej stránke zriaďovateľa tatrafest.sk.

Vysoké Tatry, 09.10.2021

Mgr. Vladimír Hrtko, PhD.
Nadácia 42, správca nadácie